2.2.4 Vergoeding voor het conformiteitsattest vaststellen1

(artikel 3.9 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021)

U mag als gemeente een vergoeding vragen voor elke aanvraag (tot afgifte) van een conformiteitsattest. Dus ook als er na het conformiteitsonderzoek geen conformiteitsattest kan worden afgeleverd. De gemeente mag die vergoeding ook opleggen als ze het conformiteitsattest verplicht.

Voor een conformiteitsattest ambtshalve afgeleverd door de burgemeester (of door de gewestelijk ambtenaar) kunt u nooit een vergoeding vragen. Bij vaststelling van conformiteit en dus ook aflevering van een CA in de waarschuwingsprocedure of in de administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid kunt u geen vergoeding vragen.

 

Vanaf 1 juni 2024 zal de gemeente een vergoeding kunnen vragen voor het uitvoeren van een conformiteitsonderzoek. Daarmee vervalt de vergoeding voor het conformiteitsattest. De Vlaamse regering trekt in haar besluit van 8 december 2023 het maximale bedrag dat de gemeente mag aanrekenen voor het uitvoeren van conformiteitsonderzoeken op tot de werkelijke kostprijs, met een maximum van 200 euro. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden en voor de eerste maal op 1 januari 2025.

De vergoeding wordt gevraagd per onderzochte woning en dus per opgemaakt technisch verslag. Voor een kamerwoning is dit dus een vergoeding per kamer. De gemeente mag geen vergoeding aanrekenen voor het eerste conformiteitsonderzoek in het kader van een waarschuwingsprocedure of een procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring. Dit zorgt ervoor dat er

 • voor bewoners geen financiële drempels worden ingebouwd om woningkwaliteitsproblemen te signaleren en

 • aan de houders van het zakelijk recht geen onredelijke vergoedingen worden gevraagd.

De houder van het zakelijk recht zal dus enkel een vergoeding moeten betalen bij hercontroles en bij zijn aanvraag tot afgifte van een conformiteitsattest.

Het besluit van 8 december 2023 voorziet 1 juni 2024 als datum van inwerkingtreding. Bestaande gemeentelijke bepalingen over een vergoeding voor het conformiteitsattest blijven dus voorlopig behouden. Heeft u een gemeentelijk reglement dat de vergoeding voor het conformiteitsattest regelt, dan moet uw gemeente dit tegen 1 juni 2024 aanpassen aan de nieuwe regelgeving met een vergoeding voor het conformiteitsonderzoek.

 

Voor de aanpassing van uw gemeentelijk reglement kunt u deze voorbeeldformulering gebruiken:

Vanaf 1 juni 2024 wordt een vergoeding gevraagd voor de uitvoering van een conformiteitsonderzoek, op verzoek, dat verloopt volgens de procedure vermeld in artikel 3.3 van de Vlaamse Codex Wonen.

Er wordt een vergoeding gevraagd voor conformiteitsonderzoeken in volgende gevallen:

 • In kader van de procedure van het verzoek tot afgifte van een conformiteitsattest, vermeld in artikel 3.7, §1, eerste lid van de Vlaamse Codex Wonen

 • In kader van een melding van herstel van eerder vastgestelde gebreken in de loop van een procedure om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren, met toepassing van artikel 3.12 van de Vlaamse Codex Wonen

 • In kader van een melding van herstel in de waarschuwingsprocedure als vermeld in artikel 3.10, derde lid van de Vlaamse Codex Wonen

Opmerking

 • Dit voorbeeld past u aan in functie van de verwerking in het globaal retributiereglement of reglement verplicht CA.

 • Artikel 3.3 VCW is duidelijk over welke gevallen er geen vergoeding gevraagd mag worden. Om de volgende conformiteitsonderzoeken uit te voeren kan de gemeente geen vergoeding vragen:

  1. het conformiteitsonderzoek na een melding als vermeld in artikel 3.10, eerste lid;

  2. het conformiteitsonderzoek na een verzoek om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren met toepassing van artikel 3.13.

 • De opsomming in de VCW over welke conformiteitsonderzoeken er wel een vergoeding kan gevraagd worden is niet limitatief.

Vragen en antwoorden vergoeding CA