Hoe berekent VLOK de resultaten?

Na validatie vindt u al de resultaten voor alle entiteiten Een entiteit is een deel van een pand. Er zijn 3 entiteitstypes: niet-woonfunctie (NWF), een niet-zelfstandige woning (NZW) en een zelfstandige woning (ZW). Zie voor uitegebreide definitie' Hoe voeg ik een nieuwe entiteit toe?' overzichtelijk op Onderzoek > Overzicht.  Elk resultaat heeft zijn eigen icoontje. U kunt  via   de resultatenlijst open klappen.  Hover over de icoontjes voor de resultaten en uitleg over de berekeningen.  Zie Onderzoeken: iconen, statussen en refertes

 

Mogelijke resultaten

Volgende resultaten zijn mogelijk:

 • Een conforme woning is een woning die geen enkel gebrek van categorie II of III vertoont

 • Een conforme functie is een functie die in het deel lokaal en het deel functie geen enkel gebrek van categorie II of III vertoont en niet meer dan 6 gebreken van categorie I.
  Voor de keukenfunctie telt de volledige oppervlakte van de keuken als conform als er geen enkel gebrek van categorie II of categorie III in deel lokaal voorkomt en er minstens 1 kookhoek is met geen enkel gebrek van categorie II of III en maximum 6 gebreken van categorie I in deel lokaal en kookhoek samen.
 • Een ongeschikte woning is een woning met minstens één gebrek van categorie II of III
 • Een onbewoonbare woning is een woning met minsten één gebrek van categorie III
 • Een overbewoonde woning is een woning waarvan de bezettingsnorm zodanig overschreden is door het effectief aantal bewoners dat er een veiligheids- of gezondheidsrisico ontstaat of dat ze leidt tot mensonwaardige levensomstandigheden. De woningcontroleur motiveert de overbewoning in een afzonderlijk omstandig verslag per entiteit.
  • Bezettingsnorm niet-zelfstandige woning
  • Bezettingsnorm niet-zelfstandige woning (seizoenarbeider)
  • Bezettingsnorm zelfstandige woning
  • Overbenutting wil zeggen dat er onvoldoende conforme functies zijn ten aanzien van het effectief aantal bewoners in de afhankelijke kamers. Dit kan een motivatie zijn voor overbewoning indien het leidt tot mensonwaardige levensomstandigheden en de bezettingsnorm van de kamer zelf is overschreden.
 • Overbezetting van de bezettingsnorm van de functie wil zeggen dat er onvoldoende conforme functies zijn ten aanzien van de objectieve gezamenlijke bezettingsnorm van de afhankelijke kamers en kan aanleiding geven tot een gebrek van categorie I tot III.
 • Een onaangepaste woning is een woning die niet aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van bejaarden of personen met een handicap. Onaangepastheid is vooral van belang voor het recht op een tegemoetkoming in de huurprijs.
 • Mogelijk recht op voorrang sociale huur indien de entiteit minstens 3 gebreken heeft van categorie II of III in de rubrieken 'Omhulsel' of 'Binnenstructuur'.
 • Mogelijk recht op huursubsidie indien de entiteit de verlaten woning betreft en minstens 2 gebreken heeft van categorie II of III

 • De mobiliteitscriteria:

  • Voldoet niet: indien minstens één criterium op Nee staat
  • Voldoet: indien alle criteria op Ja staan
  • Onbekend: indien minstens één op onbekend staat en de anderen op Ja

Zie voor meer info over de manier van berekenen: Hoe berekent VLOK de resultaten?

Automatische berekening: ongeschiktheid/onbewoonbaarheid en bezettingsnorm

VLOK berekent automatisch:

 • het aantal gebreken per categorie (bij opslaan gebrek)

 • de bezettingsnorm (bij wijzigen oppervlakte, aantal lokalen of interne functies)

 • de ongeschiktheid en onbewoonbaarheid van een entiteit (bij validatie)

 • mogelijk recht op voorrang sociale huur (bij validatie)

 • mogelijk recht op huursubsidie indien de entiteit de verlaten woning betreft (bij validatie)
 • de mobiliteitscriteria (bij validatie):
  • Voldoet niet: indien minstens één criterium op Nee staat

  • Voldoet: indien alle criteria op Ja staan

  • Onbekend: indien minstens één op onbekend staat en de anderen op Ja

Hoe berekent VLOK de eindbeoordeling van een kamer?

Deel E: Eindbeoordeling van de kamer berekent VLOK als volgt:

 • Gebreken van deel B en C
 • VLOK rekent gebreken door per functie waar de kamer afhankelijk van is:
  • Woningkwaliteit van de functie
   • Indien niet voldoende conforme functies (overbezetting van bezettingsnorm van de functie), alle gebreken in de niet-conforme functies
   • Indien voldoende conforme functies (geen overbezetting van bezettingsnorm van de functie), enkel gebreken van categorie III
  • Overbezetting van de functie (bezettingsnorm van de afhankelijke kamers > bezettingsnorm conforme functies):
   • Bezettingsnorm conforme functies minder dan 50% overschreden -> gebrek categorie I

   • Bezettingsnorm conforme functies meer dan 50% maar 100% of minder overschreden -> gebrek categorie II

   • Bezettingsnorm conforme functies meer dan 100% overschreden -> gebrek categorie III

   • Indien geen conforme functies aanwezig -> gebrek categorie III

   Om de bezettingsnorm van de keukens te berekenen is de vereiste oppervlakte per persoon afhankelijk van de bezettingsnorm van alle kamers gekoppeld in het onderzoek (en dus niet enkel van de kamers zonder interne functie):
   • Bezettingsnorm alle kamers < 50 --> vereiste opp. = 1,5 m² / persoon
   • Bezettingsnorm alle kamers is tussen 50 en 200 --> vereiste opp. = 1,25 m² / persoon
   • Bezettingsnorm alle kamers > 200 --> vereiste opp. = 1 m² / persoon

Correcte berekening seizoenarbeiders vereist extra info

Als het onderzoek kamers voor seizoenarbeiders bevat is het nodig om op de tab Onderzoek > Pand Elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat (= gebouwen die als 1 geheel beschouwd kunnen worden), met uitzondering van bedrijfsruimten. Een pand kan één of meerdere zelfstandige en/of niet-zelfstandige entiteiten bevatten met of zonder woonfunctie. > Seizoenarbeider extra info te geven:

 • Klik op GR gemeenschappelijke ruimte toevoegen via om nogmaals alle gemeenschappelijke ruimten (incl gangen en badkamers) met hun respectievelijke oppervlakten in te geven zodat VLOK een correcte berekening kan maken van de bezettingsnorm van de kamer en de bezetting van de gemeenschappelijke delen.

 • Sinds 1/1/2021 geeft u aan of de GR al dan niet conform is

 • Geef ook het totaal aantal lavabo’s in.

Manuele ingave: overbewoning

Voor overbewoning is een inschatting van de woningcontroleur nodig of het overschrijden van de bezettingsnorm al dan niet een veiligheids- en gezondheidsrisico inhoudt of mensonwaardige levensomstandigheden.

 • U geeft overbewoning aan op Onderzoek > Entiteit > Gegevens onder de sectie Bevindingen. Dit is enkel mogelijk indien de bezettingsnorm is overschreden.
 • U motiveert de overbewoning in een omstandig verslag via de tab Onderzoek > Overbewoning.

VLOK maakt een omstandig verslag voor elke entiteit waarop u overbewoond hebt aangevinkt (en dus niet langer één omstandig verslag voor het ganse pand ).

Voor een onderzoek gerechtelijke procedure vermeldt VLOK het pv-nummer onderaan elke pagina.

Omdat het omstandig enkel nog dient om een overbewoning te motiveren en niet langer voor een onbewoonbaarheid, is de tab Onderzoek > Omstandig verslag vervangen door de tab Onderzoek > Overbewoning.

Via deze tab kunt u motiveren dat de overschrijding van de bezettingsnorm een gezondheids- / veiligheidsrisico of mensonwaardige levensomstandigheid inhoudt. Om de eenvormigheid van motivatie te garanderen, voorziet VLOK nu in standaardteksten.

 • Indien de gemeenschappelijke functies overbenut zijn, kunt u motiveren onder de sectie gemeenschappelijke functies.
 • Voor elke overbewoonde entiteit kunt u motiveren onder de respectievelijke sectie van de entiteit.