Hoe geef ik een ondertekend CA ter kennis aan betrokkenen?

 

Pas na het ter kennis geven zal VLOK het dataobject effectief aanmaken en de gevolgen van een geldig CA Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. uitvoeren.

 

Afhankelijk van wie het CA heeft aangevraagd en aangemaakt, kunt u het CA ter kennis geven via:

 1. Een actie in VLOK en taken op de werklijst aan:

  • Wonen in Vlaanderen

  • een gemeente die VLOK gebruikt

 2. Een actie in VLOK en een automatische mail aan:

 3. Documenten in de documentmodule aan:

  • verzoeker

  • andere betrokkenen

Ter kennisgeving via een actie in VLOK?

Na ondertekening in VLOK van de CA / Weigeringsdocumenten door de burgemeester en algemeen directeur of door de gewestelijke ambtenaar krijgen de volgende rollen een taak 111 of 10 verwerk document en kunnen ze ter kennis geven via een actie in VLOK:

 • dossierbeheerder (gemeente)  aan Wonen in Vlaanderen in de procedures:

  • CA eerste aanleg

  • CA afgifte initiatief burgemeester

 • dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen)  aan de gemeente die VLOK gebruiken in de procedures:

  • CA tweede opinie

  • CA afgifte na HS / SVK

Om te vermijden dat de gemeente vergeet om de CA’s door te sturen naar Wonen, maakt VLOK per hoofdprocedure CA een taak 182 verstuur beslissing CA naar Wonen van zodra u een CA kunt doorsturen.

 

U geeft ter kennis op volgende wijze:

 1. Navigeer via het detail van uw  taak naar de hoofdprocedure (Pand Elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat (= gebouwen die als 1 geheel beschouwd kunnen worden), met uitzondering van bedrijfsruimten. Een pand kan één of meerdere zelfstandige en/of niet-zelfstandige entiteiten bevatten met of zonder woonfunctie. > Procedures (CA) > Detail) 

 2. Klik op de actie Resultaten versturen naar Wonen of gemeente via   in de hoofdprocedure. De actie is enkel zichtbaar voor de procedures gestart door de eigen organisatie indien minstens één deelprocedure de status CA/weigeringen te versturen heeft.

 3. Controleer en wijzig indien nodig datum afgifte

  De (finale) datum ondertekening geldt als afgifte datum.

  • Indien digitaal ondertekend in VLOK, vult VLOK de datum automatisch in.

  • Indien manuele ondertekenflow, geeft u de datum zelf in. Dit kan voor alle attesten tegelijkertijd via het veld bovenaan de tabel. Als de datum verschillend is, geeft u de datum in voor elk attest afzonderlijk.

  Voor CA's met een geldigheidstermijn, berekent VLOK de datum geldigheid op basis van de afgiftedatum.

  Voor CA's met een uiterste geldigheidsdatum, geldt deze datum als datum geldigheid.

 4. Klik op Verstuur resultaten.

Gevolgen:

 1. Deelprocedure(s) .  

 2. Taken op werklijst.

 3. VLOK maakt taken op de Koppelingspictogram voor conceptenwerklijst:

  • Indien kennisgeving door dossierbeheerder (gemeente) 
   • en minstens één CA: taak 133 uitwisseling CA LB ttoegekend aan inventarisbeheerder (Wonen)
   • en minstens één weigering:taak 152 start procedure OO LB toegekend aan dossierbeheerder (gemeente)  .  De taak heeft een deadline van 45 dagen.
  • Indien kennisgeving door dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen) aan een gemeente die VLOK gebruikt:
  • VLOK sluit volgende taken af:
   • taak 9 onderteken document
   • taak 10 verwerk document
   • taak 59 verwerk aanvraag CA
   • taak 66 verwerk heropend onderzoek
   • taak 77 termijn CA
   • taak 78 verwerk onderzoek CA
   • taak 106 verwerk onderzoek CA na stilzitten
   • taak 107 verwerk Onderzoek CA na weigering
   • taak 109 verwerk aanvraag CA 2de opinie
   • taak 110 onderteken document
   • taak 111 verwerk document
   • taak 130 verwerk heropend onderzoek LB
   • taak 140 onderteken document
   • taak 182 verstuur beslissing CA naar Wonen
   • taak 160 controleer uitvoering gebreken SVK
   • taak 161 controleer uitvoering gebreken SVK LB
   • taak 448 controleer uitvoering gebreken WM
   • taak 455 controleer uitvoering gebreken WM LB
 4. Automatisch verval indien onvergunde domiciliekamer

  Als een NZW is vastgesteld als onvergunde domiciliekamer (ODK) vervalt het CA automatisch, behalve indien de kamer reeds op VIVOO De Vlaamse inventaris voor ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO) bevat: • een lijst met de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen Vlaamse Wooncode (VIVOO-OO) • een aparte lijst met de onbewoonbaarverklaringen Nieuwe Gemeentewet (VIVOO-NGW) Een besluit tot overbewoning geeft geen aanleiding tot opname in de Vlaamse inventaris. stond met opnamedatum < 01/01/2022 (overgangsregeling).

  • De reden van verval is 'onvergunde domiciliekamer'.

  • De datum verval is:

   • de datum attest indien de vaststelling gebeurt voor de datum van het attest.

   • de datum vaststelling indien de vaststelling gebeurt na de datum van het attest.  

    • Dit is bijvoorbeeld mogelijk in het uitzonderlijke geval dat de vaststelling gebeurt tijdens de flow voor het aanmaken van een CA, vooraleer het CA is verstuurd.

    • Indien de NZW op VIVOO staat zal VLOK alsnog de NZW schrappen en de gevolgen van een geldig CA uitvoeren (zie Wat zijn de gevolgen van een geldig CA?)

    • Bijvoorbeeld: Opname VIVOO = 5/1, datum attest = 20/01 en de vaststelling ODK = 21/01 voor het versturen van het CA op 22/01

  • VLOK geeft het verval ter kennis aan de instantie die het CA heeft uitgegeven met:

   • taak 421 verval CA onvergunde domiciliekamer LB toegekend aan de dossierbeheerder (gemeente)

   • taak 422 verval CA onvergunde domiciliekamer toegekend aan de dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen)

  • Zie voor meer info Hoe geef ik aan dat een kamer al dan niet een onvergunde domiciliekamer (ODK) is en wat zijn de gevolgen van een ODK?

 5. Automatische mail met de resultaten van het onderzoek.

 6. Indien CA ZW

  Subject: CA uitgereikt voor woning <adres entiteit> met referte <referte entiteit>

  To : (zie hierboven)

  BCC: VLOK-mailadres

   

  Bijlage: TV + CA

   

  Beste,

  Op basis van het onderzoek <referte onderzoek> van <datum onderzoek> werd een CA uitgereikt voor <adres entiteit - verdieping - locatie> voor maximaal <bezettingsnorm> bewoners.

   

  Met vriendelijke groeten,

   

  Het VLOK-team

  Indien Weigering ZW

  Subject: CA geweigerd voor woning <adres entiteit> met referte <referte entiteit>

  To: (zie hierboven)

  BCC: VLOK-mailadres

   

  Bijlage: TV + weigeringsbrief

   

  Beste,

   

  Op basis van het onderzoek <referte onderzoek> van <datum onderzoek> werd het CA geweigerd voor <adres entiteit - verdieping - locatie> met reden <reden weigering>.

   

  Met vriendelijke groeten,

   

  Het VLOK-team

  Indien CA NZW

  Subject: CA uitgereikt voor pand <adres pand> met referte <referte pand>

  To: (zie hierboven)

  BCC: VLOK-mailadres

   

  Bijlage: CA

   

  Beste,

   

  Op basis van het onderzoek <referte onderzoek> van <datum onderzoek> werd een CA uitgereikt voor volgende kamers:

   

  Adres

  Datum attest

  Datum geldig tot

  Max. aantal bewoners

  Adres entiteit – verdieping - locatie

  Dd/mm/yyyy

  Dd/mm/yyyy

  x

   

  De bijhorende technische verslagen worden apart bezorgd.

   

  Met vriendelijke groeten,

   

  Het VLOK-team

  Indien weigering NZW

  Subject: CA geweigerd voor pand <adres pand> met referte <referte pand>

  To: (zie hierboven)

  BCC: VLOK-mailadres

   

  Bijlage: weigeringsbrief

   

  Beste,

  Op basis van het onderzoek <referte onderzoek> van <datum onderzoek> werd voor volgende entiteiten een CA geweigerd:

   

  Adres

  Datum weigering

  Redenen weigering

  Adres entiteit – verdieping - locatie

  Dd/mm/yyyy

   

   

  De bijhorende technische verslagen worden apart bezorgd.

   

  Met vriendelijke groeten,

   

  Het VLOK-team

   

 7. Als de entiteiten deel uitmaken van een procedure OO die nog niet is afgewerkt, krijgt u een melding of u nog een beslissing voldoet moet aanmaken en om de betrokkenen op de hoogte te brengen van hun beroepsmogelijkheden in de procedure OO.

Ter kennisgeving via documenten aan de verzoeker en andere betrokkenen?

 1. Navigeer naar het detail van deelprocedure CA/OO op de entiteit door te klikken op de referte van de deelprocedure.

 2. Maak de gewenste documenten aan via

DT117 melding toekenning CA

DT118 melding weigering CA

DT122 melding toekenning CA 2e opinie

DT123 melding weigering CA 2e opinie

DT035 melding beslissing burg
 • Kies het correcte sjabloon afhankelijk van het type beslissing en de manier van ondertekenen:

 • Wijzig naar wens

Zie Hoe maak ik een nieuwe document aan?