Hoe onderteken ik een CA / weigeringsbeslissing of hoe weiger ik?

Rechten en rollen gemeente en Wonen in Vlaanderen

De volgende rollen kunnen ondertekenen of weigeren:

Onder volgende voorwaarden:

 • van zodra minstens één deelprocedure de status heeft CA ter (manuele) ondertekening of Weigering ter (manuele) ondertekening
 • zolang het CA / weigeringsbeslissing nog niet is verstuurd.

Hoe onderteken ik een CA / weigeringsbeslissing digitaal in VLOK?

U krijgt als burgemeester en algemeen directeur een taak 110 en 140 onderteken document  of als gewestelijk ambtenaar een taak 9 onderteken document op uw Koppelingspictogram voor conceptenwerklijst om de CA-documenten te tekenen.

 • Indien u akkoord gaat, ondertekent u de beslissingsdocumenten via de documentmodule.

 • Indien u niet akkoord bent, kunt u weigeren en het onderzoek eventueel (laten) heropenen. Zie Hoe heropen ik een onderzoek?

Stappen om digitaal te ondertekenen in VLOK

 1. Navigeer via het detail van uw  taak onmiddellijk naar het te tekenen document of naar de hoofdprocedure (Pand Elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat (= gebouwen die als 1 geheel beschouwd kunnen worden), met uitzondering van bedrijfsruimten. Een pand kan één of meerdere zelfstandige en/of niet-zelfstandige entiteiten bevatten met of zonder woonfunctie. > Procedures (CA) > Detail) . 

  Tip - Open het documentenoverzicht   vanop de hoofdprocedure als u alle documenten van de verschillende beslissingen binnen één procedure samen wilt bekijken en in bulk wilt tekenen.

 2. Onderteken via de documentmodule. Zie Hoe onderteken ik een document?

 3. Het document is pas volledig ondertekend als alle handtekeningsvelden zijn vervangen en dus, in geval van een gemeente,  zowel de burgemeester als de algemeen directeur hebben ondertekend.

  Datum afgifte: Indien digitaal ondertekend vult VLOK automatisch de datum tweede ondertekening in op het attest en in de metadata. Deze datum dient ook als basis om de geldigheidsduur te berekenen.

Bij manuele ondertekening kun u de datum afgifte opgeven in de laatste stap van de wizard of vult u zelf de datum afgifte in op het attest. Deze datum in meta-data kan nog worden gecorrigeerd op het moment van doorsturen van het CA naar Wonen in Vlaanderen.

Gevolgen

Hoe weiger ik een CA / weigeringsbeslissing?

U weigert een CA / weigeringsbeslissing als volgt:

 1. Navigeer via het detail van uw  taak naar de hoofdprocedure (Pand > Procedures (CA) > Detail) 

 2. Klik op de actie CA beslissing weigeren via   in de hoofdprocedure. VLOK toont een lijst met alle deelprocedures met status CA / weigering ter (manuele) ondertekening

 3. Selecteer de beslissingen die u wilt weigeren.

 4. Klik op Beslissingen weigeren.

Gevolgen:

 • VLOK verwijdert alle CA / weigeringsbrieven op basis van het onderzoek.

 • VLOK zet de status deelprocedure(s) = Te beoordelen

 • VLOK verwijdert volgende taken op de Koppelingspictogram voor conceptenwerklijst:

  • taak 9 onderteken document

  • taak 10 verwerk document

  • taak 110 onderteken document

  • taak 111 verwerk document

 • Indien CA/weigering op basis van een onderzoek van de eigen organisatie heropent VLOK automatisch het onderzoek via de Koppelingspictogram voor conceptenwerklijst:

  • ofwel via taak 128 heropen onderzoek LB toegekend aan woningcontroleur (gemeente)

  • ofwel via taak 65 heropen onderzoek toegekend aan woningcontroleur (Wonen)

 • Indien CA/weigering op basis van een onderzoek van een andere organisatie:

 • VLOK kan het onderzoek niet automatisch heropenen. De beslissingen en documenten worden wel verwijderd. U kunt een ander bestaand onderzoek (laten) koppelen of een nieuw onderzoek (laten) vragen.

  Zie Hoe (ont)koppel ik een bestaand onderzoek in een procedure?

  Zie Hoe vraag ik een conformiteitsonderzoek aan?

Kennisgeving na ondertekening door de Wooninspectie

Bij ondertekening CA

Als de wooninspectie De Vlaamse Wooninspectie is de dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen die zorgt voor de strafrechtelijke handhaving van de woningkwaliteit. Zij treedt op tegen het verhuren van woningen met ernstige kwaliteitsproblemen, rekening houdend met vastgestelde prioriteiten. een CA ondertekent bij gedeeltelijke uitvoering brengt VLOK als volgt op de hoogte:

 • taak 411 registreer CA van WI toegekend aan dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen)
 • taak 412 kennisgeving CA door WI toegekend aan de dossierbeheerder (gemeente) als de gemeente VLOK gebruikt
 • kennisgevingsmail als de gemeente VLOK niet gebruikt met CA als bijlage:

Beste,

 

De wooninspecteur leverde op <datum afgifte CA> een conformiteitsattest Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. af op basis van artikel 3.6 §2, laatste lid van de Vlaamse Codex Wonen voor volgende woningen:

<Adres entiteit Een entiteit is een deel van een pand. Er zijn 3 entiteitstypes: niet-woonfunctie (NWF), een niet-zelfstandige woning (NZW) en een zelfstandige woning (ZW). Zie voor uitegebreide definitie' Hoe voeg ik een nieuwe entiteit toe?' – verdieping – locatie>

 

Het conformiteitsattest wordt ter kennisgeving als bijlage toegevoegd.

 

De herstelvordering die de wooninspecteur uitbracht voor meerdere/alle woningen in dit pand is nog niet uitgevoerd.

 

Nadat Wonen in Vlaanderen dit attest in Vlok registreert, zullen alle gevolgen van deze registratie ook worden uitgevoerd (opheffen besluiten, schrappen VIVOO De Vlaamse inventaris voor ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO) bevat: • een lijst met de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen Vlaamse Wooncode (VIVOO-OO) • een aparte lijst met de onbewoonbaarverklaringen Nieuwe Gemeentewet (VIVOO-NGW) Een besluit tot overbewoning geeft geen aanleiding tot opname in de Vlaamse inventaris.,…)

 

Met vriendelijke groet,

 

Gino Lambregts (Naam gebruiker)

wooninspecteur

Vlaamse Wooninspectie De Vlaamse Wooninspectie is de dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen die zorgt voor de strafrechtelijke handhaving van de woningkwaliteit. Zij treedt op tegen het verhuren van woningen met ernstige kwaliteitsproblemen, rekening houdend met vastgestelde prioriteiten.

Vlaamse overheid

AGENTSCHAP *WONEN-VLAANDEREN*

*Afdeling Woningkwaliteit*

Arenbergstraat 1, 1000 Brussel (adres gekoppelde dienst)

www.wonenvlaanderen.be

////////////////////////////////////////////////////

(+foto van "Vlaanderen is wonen")

Bij ondertekening PV van uitvoering

Als de wooninspectie een PV van uitvoering ondertekent bij volledige uitvoering brengt VLOK als volgt op de hoogte:

 • taak 156 registreer PV van uitvoeringtoegekend aan dossierbeheerder woningkwaliteit (Wonen)
 • taak 175 kennisgeving PV van uitvoeringI toegekend aan de dossierbeheerder (gemeente) als de gemeente VLOK gebruikt
 • kennisgevingsmail als de gemeente VLOK niet gebruikt met PV van uitvoering als bijlage:

Beste,

 

Op <datum ondertekening PV van uitvoering> leverde wooninspecteur een proces-verbaal van uitvoering af voor volgende woningen:

<Adres entiteit – verdieping – locatie>

 

Overeenkomstig artikel 3.6 §2, eerste lid van de Vlaamse Codex Wonen geldt dit proces-verbaal eveneens als conformiteitsattest.

 

Nadat Wonen in Vlaanderen dit attest in Vlok registreert, zullen alle gevolgen van deze registratie ook worden uitgevoerd (opheffen besluiten, schrappen VIVOO,…)

 

Met vriendelijke groet,

 

Gino Lambregts (Naam gebruiker)

wooninspecteur

Vlaamse Wooninspectie

Vlaamse overheid

AGENTSCHAP *WONEN-VLAANDEREN*

*Afdeling Woningkwaliteit*

Arenbergstraat 1, 1000 Brussel (adres gekoppelde dienst)

www.wonenvlaanderen.be

////////////////////////////////////////////////////

(+foto van "Vlaanderen is wonen")