171: trappen, overlopen, borstweringen met gebruiksonveilige elementen (te steil / gebreken) / trap naar een woonfunctie ontbreekt

Toepassing van de rubriek

In rubriek 171 beoordeelt de woningcontroleur de veiligheid en het gebruikscomfort van alle trappen, overlopen en borstweringen, gelegen binnenin de woning.

Het betreft hier elk type van trap, met inbegrip van leuning, overloop en borstweringen. Dit zijn zowel huistrappen als korte verbindingstrappen, maar ook trappen naar en afschermingen van mezzanines1 en hoogslapers2 (niet te verwarren met stapelbedden3). Zie in dit verband ook het fotomateriaal verderop in deze rubriek, onder Extra voorbeelden.

De woningcontroleur gaat ook na of de verticale verbindingen naar woonlokalen en naar lokalen waarvan het gebruik tot de gewoonlijke huishoudelijke routine behoort, mogelijk zijn via een vaste trap.

De in rubriek 171 te beoordelen elementen worden grafisch weergegeven in bijlage 48 van het MB.

Afbeelding met tekst, kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Trappen die toegang geven tot de woning (wanneer de inkom zich bijvoorbeeld een stuk boven het maaiveld bevindt) en buitentrappen en trappen, overlopen of borstweringen die gemeenschappelijk zijn voor de entiteiten binnen het gebouw worden hier niet beoordeeld maar in rubriek 232, met uitzondering van trappen naar gemeenschappelijke kelders, die ook in rubriek 171 worden beoordeeld.

Als in één gebouw meerdere woningen onderzocht worden, dan wordt een gebrek aan de gemeenschappelijke keldertrap bij elke woning op dezelfde manier gequoteerd.

Werkwijze van de woningcontroleur

De woningcontroleur beoordeelt de trappen op hun gebruiksgemak en de veiligheid en bekijkt bij een eerste visuele controle:

 1. de algemene toestand van de trap, treden, leuning en borstwering;

 2. welke ruimten worden verbonden;

 3. de directe omgeving waar de trap begint en waar de trap bovenkomt, en de overloop.

 

Bij het belopen van de trap, indien dit veilig kan, let de woningcontroleur op:

 1. de stevigheid van de trap in zijn geheel en alle onderdelen zoals treden, leuning, borstwering;

 2. de gelijkmatigheid van de op- en aantreden;

 3. de breedte van trap en eventuele bordessen;

 4. de steilte van de trap en de hoogte van de treden;

 5. de nodige vrije hoogte boven de trap;

 6. de veiligheid van de leuning en de borstwering.

Wijze waarop gebreken worden waargenomen

Mogelijke gebreken zijn:

 1. aantasting van de stabiliteit van een of meerdere onderdelen door houtrot, extreme slijtage, schimmel, corrosie, verbrokkeling, breuk, schimmel;

 2. ontbreken van de leuning van de trap of de overloop;

 3. gebreken aan de leuning van de trap of de overloop, zoals beschadigde of ontbrekende spijlen, losstaande of onveilige leuningen;

 4. ongelijke aantreden of optreden in eenzelfde trap;

 5. te smalle trap;

 6. te steile trap;

 7. ernstige fouten aan het loopvlak, zoals grote oneffenheden, niet horizontale treden, uitgesleten treden, beschadigde of ontbrekende afwerkingen en vervormingen;

 8. onvoldoende vrije hoogte op de looplijn;

 9. onvoldoende valveiligheid van de leuningen en de borstweringen op de overlopen.

De woningcontroleur quoteert trappen met aanhorigheden die niet aan de volgende vereisten voldoen:

 1. een veilige evacuatie met een minimale vrije doorgangsbreedte van 60 cm is mogelijk;

 1. de trap is veilig en comfortabel en is niet gevoelig steiler dan 45° of de hoogte van de optrede is niet gevoelig groter dan de diepte van de aantrede. In studentenkamers kunnen hoogslapers ook toegankelijk zijn via steilere trappen of ladders, indien deze voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in rubriek 171 bij de niet-zelfstandige woningen.

 2. de vrije hoogte, gemeten vanaf de trapneus verticaal omhoog tot aan de bovenliggende hindernis, is niet gevoelig kleiner dan 180 cm ;

 3. borstweringen rond overlopen en trapleuningen voldoen aan volgende vereisten:

  1. de hoogte ervan bedraagt minstens 75 cm;

  2. zij zijn stevig en zijn ook stevig verankerd in de ruwbouwconstructie;

  3. de onderste helft is niet makkelijk te beklimmen en eventuele openingen zijn klein zodat er niemand doorheen kan rollen of vallen;

  4. eventuele openingen in de bovenste helft zijn klein zodat niemand er doorheen kan vallen;

  5. indien een deel van de borstwering uit een makkelijk bereikbaar en stabiel vlak bestaat, dan wordt de nodige hoogte vanaf dat vlak beschouwd.

Zie onder rubriek 232 voor een meer gedetailleerde omschrijving van deze vijf vereisten.

Te beoordelen onderdelen

Alle trappen, inclusief leuning, overlopen en borstweringen, gelegen binnenin de woning, worden hier beoordeeld. De trappen die toegang geven tot mezzanines en hoogslapers worden ook onder deze rubriek beoordeeld, net zoals alle daarbij horende afschermingen zoals borstweringen en balustrades.

De woningcontroleur gaat ook na of de verticale verbindingen naar woonlokalen en naar lokalen waarvan het gebruik tot de gewoonlijke huishoudelijke routine hoort, gerealiseerd worden via een vaste trap.

Een kelder waar enkel meters van nutsvoorzieningen aanwezig zijn mag bereikbaar zijn met een vaste ladder. Het opnemen van de meterstand of het afsluiten van een hoofdkraan behoort immers niet tot de gewoonlijke huishoudelijke routine.

Trappen naar gemeenschappelijke kelders worden in rubriek 171 beoordeeld, ook al liggen zij buiten de woning.

Buitentrappen die toegang geven tot de woning en trappen, overlopen, leuningen of borstweringen die gemeenschappelijk zijn voor meerdere woningen binnen het gebouw worden hier niet beoordeeld.

Zie hiervoor rubriek 232.

Borstweringen aan lage ramen worden beoordeeld onder rubriek 233.

 

Een niet limitatieve lijst van concrete toepassingsgevallen is opgenomen in bijlage 49 van het MB.

Quotering van concrete toepassingsgevallen

Quotering categorie I

Het gebrek behoort tot categorie I als het een licht gebrek is dat in beperkte mate de veiligheid en het gebruikscomfort beïnvloedt, maar dat wel verholpen moet worden, om het risico op lichte kwetsuren te vermijden. Tot categorie I behoren in ieder geval volgende gebreken:

 1. beperkte gebreken aan trap of leuning zoals een enkele oneffen trede onderaan de trap of een leuning die onderaan iets te ver begint;

 2. iets te smalle trap;

 3. een keldertrap is te steil of is niet voorzien van een leuning of handgreep;

 4. het gebruikscomfort is verminderd, maar er ontstaat geen groot gevaar.

Z_171_I_01: quotering rubriek 171 in categorie I: ontbrekende leuning aan een niet te steile gemetselde keldertrap.

Opmerking 1: zonder verdere verzwarende omstandigheden wordt een ontbrekende leuning aan een keldertrap in categorie I gequoteerd.

Opmerking 2: hellingsgraad, breedte en vrije hoogte worden bij een keldertrap niet strikt beoordeeld omwille van het beperkt gebruik en specifiek doel (een kelder is meestal geen lokaal waarvan het gebruik tot de gewoonlijke huishoudelijke routine behoort) van zo’n trap.

Z_171_I_02: quotering rubriek 171 in categorie I: leuning onderaan trap ontbreekt.


Opmerking: het zeer lage opengaande raam wordt beoordeeld onder rubriek 233 en zal daar een quotering in categorie III krijgen wegens het ontbreken van een borstwering.

Z_171_I_03: quotering rubriek 171 in categorie I: Beschadigde treden.


Opmerking: de ontbrekende tegel op de tegentrede en de loskomende tegels zijn de reden voor quotering; de leuning is relatief open, maar voldoet.

Z_171_I_04: quotering rubriek 171 in categorie I: grote opening tussen spijlen

Opmerking: de wat ruime afstand van 22 cm tussen de spijlen wordt in categorie I gequoteerd, aangezien de borstwering verder volledig voldoet en onderaan op de rand van de vloer een opstand voorzien is.

Quotering categorie II

Het gebrek behoort tot categorie II als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Het is een ernstig gebrek dat in grote mate de veiligheid en het gebruikscomfort op en bij de trap beïnvloedt, maar geen onmiddellijk gevaar betekent.

 2. Het veilig belopen van de trap vergt een grotere omzichtigheid dan mag verwacht worden van een trap.

Tot categorie II behoren in ieder geval de volgende gebreken:

 1. in een overbrugbare zone van de trap zijn treden beschadigd of ontbrekend;

 2. een overbrugbaar deel van de leuning of borstwering is beschadigd of ontbreekt;

 3. leuningen of borstweringen die te weinig bescherming tegen toevallige doorgang van personen bieden;

 4. beschadigde of deels losgekomen trapbekledingen;

 5. een combinatie van meerdere lichte gebreken aan dezelfde trap;

Voorbeeld bij 5: te steil én geen leuning

 

Z_171_II_01: quotering rubriek 171 in categorie II: ontbrekende borstwering overloop, te smalle overloop bovenaan trap

Opmerking: de overloop boven is te smal en onveilig door het ontbreken van een borstwering; bij een steile trap zoals hier is het belangrijk dat de rest van de omgeving van de trap zo veilig mogelijk is; in dit geval dienen de voorwerpen rechts op de overloop verwijderd te worden en de opening naast de bovenste traptreden veilig afgeschermd te worden; daardoor is quotering in categorie II aangewezen.

Z_171_II_02: quotering rubriek 171 in categorie II: ongelijke treden, moeilijk beloopbaar, aantasting door houtworm


Opmerking: houtaantasting van de tegentreden, wellicht door larven van de kleine houtwormkever; herstel en/of lokale vervanging is nog mogelijk en de beloopbaarheid is niet direct in gevaar; de ongelijke treden zijn een bijkomende factor, vandaar een quotering in categorie II.

Z_171_II_03: quotering rubriek 171 in categorie II: ongelijke trede bovenaan


Opmerking: de bovenste vloer werd verhoogd, waardoor de trap een kleine bijkomende ‘trede’ kreeg; hierdoor ontstaat bovenaan de trap een gevaarlijke situatie wat een quotering in categorie II betekent.

Z_171_II_04: quotering rubriek 171 in categorie II: twee ontbrekende spijlen aan het bordes, deel van de handgreep ontbreekt

Opmerking: de leuning is beschadigd en de handgreep ontbreekt op een cruciale plek op de trap, waar houvast belangrijk is; omwille van deze gevaarlijke situatie en de beperkte stabiliteit van de resterende leuningdelen, is quotering in categorie II nodig.

Z_171_II_05: quotering rubriek 171 in categorie II: leuning bovenste trapsteek ontbreekt

Opmerking: het lage muurtje biedt onvoldoende afscherming en een handgreep of leuning ontbreekt; daardoor is er ook onvoldoende veiligheid vanaf de overloop in de richting van het rechter deel van het trapgat.

Z_171_II_06: quotering rubriek 171 in categorie II: traploper in vinyl ligt los

Opmerking: de losliggende vinyl traploper creëert een gevaarlijke situatie op deze trap die voor het overige voldoet, wat quotering in categorie II verantwoordt.

Z_171_II_07: quotering rubriek 171 in categorie II: Aantrede afgebroken van trapboom, trap niet meer veilig beloopbaar

Opmerking 1: de tweede trede is volledig verzakt en ook de onderste trede is niet in beste staat; deze situatie is gevaarlijk, ook al is het onderaan de trap, en wordt gequoteerd in categorie II.

Opmerking 2: de aanwezigheid van rondslingerend materiaal op de trap wordt vermeld als bijkomende opmerking, gezien dit ook de veiligheid beïnvloedt.

Z_171_II_08: quotering rubriek 171 in categorie II: Onderste twee traptreden gerot door vochtigheid en afgebroken. Trap niet meer veilig beloopbaar

Opmerking: de vochtigheid in deze kelder heeft houtrot aan de trap veroorzaakt; wanneer hier zwamaantasting zou vastgesteld worden, zou een quotering in categorie III nodig zijn.

Z_171_II_09: quotering rubriek 171 in categorie II: ingesloten trap zonder handgreep

Opmerking: de trap is ingesloten tussen twee muren, maar omwille van het ontbreken van een handgreep langs één van de muren ontstaat een gevaarlijke situatie wat in categorie II gequoteerd wordt.

Z_171_II_10: quotering rubriek 171 in categorie II: trap zonder leuning

Opmerking: het ontbreken van een leuning langs een trap leidt tot een gevaarlijke situatie omdat iemand van een aanzienlijke hoogte zijdelings naast de trap kan vallen; daarom wordt dit steeds in categorie II gequoteerd.

Quotering categorie III

Gebreken van categorie III zijn zeer ernstige gebreken die leiden tot onbewoonbaarheid.

Het gebrek behoort tot categorie III als aan al de volgende vereisten is voldaan:

 1. het vormt een duidelijk en direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid van de bewoners en gebruikers;

 2. het belopen van de trap of het betreden van zijn directe omgeving is niet mogelijk zonder grote behoedzaamheid.

Tot categorie III behoren in ieder geval de volgende gebreken:

 1. een vereiste trap ontbreekt;

 2. meerdere ontbrekende of ernstig verweerde of beschadigde treden;

 3. combinatie van verschillende gebruiksonveilige elementen aan dezelfde trap zoals te steil, losse trapbekleding, wankele leuning, waardoor de trap niet meer veilig beloopbaar is.

 

Z_171_III_01: quotering rubriek 171 in categorie III: steile trap met te korte opstap en zonder leuning, geen borstwering rond de overloop, die zeer oneffen is; de trap is niet veilig beloopbaar

Opmerking: het geheel van gebreken op deze vier foto’s creëert een zeer gevaarlijke situatie; niet alleen is de trap te steil, maar een te korte opstap, geen leuning aan de trap, een ontbrekende borstwering op de dakverdieping, en een oneffen vloer boven, maken dat de trap niet veilig beloopbaar is; omwille van het grote risico wordt dit gequoteerd in categorie III.

Z_171_III_02: quotering rubriek 171 in categorie III: combinatie van te steile trap met laddertje achter binnendeur: trap naar woonfunctie ontbreekt


Opmerking 1: alle woonlokalen (in dit geval een slaapkamer op zolder) en alle lokalen waarvan het gebruik tot de dagelijkse huishoudelijke routine behoort, dienen met een vaste trap bereikbaar te zijn; een (zelfs gedeeltelijke) ladder komt niet als valabele toegang in aanmerking, zodat quotering in categorie III gepast is (trap naar woonfunctie ontbreekt).

Opmerking 2: in het technisch verslag worden ook de andere gebreken vermeld: te steile trap, ontbrekende leuning, geen ruimte achter binnendeur.

Z_171_III_03: quotering rubriek 171 in categorie III: ontbrekende spijlen in borstwering, overloop bovenaan onveilig


Opmerking: drie ontbrekende spijlen bovenaan vormen een grote opening in de borstwering, bovendien op de hoek waar de trapleuning aansluit; het geheel is niet meer stabiel genoeg; de boodschappentrolley biedt een vals gevoel van veiligheid en is uiteraard van geen tel in de beoordeling van het valrisico vanaf de overloop; quotering in categorie III is dus aangewezen.

Z_171_III_04: quotering rubriek 171 in categorie III: Onveilige trap naar woonruimte en onveilige overloop boven


Opmerking: deze ganzentrap heeft onvoldoende breedte; de ruimte op de overloop is zeer beperkt en bovenaan ontbreekt een borstwering; omdat de trap niet veilig beloopbaar is en het valrisico heel groot, is een onbewoonbaarheid verantwoord en wordt dit gebrek als geheel gequoteerd in categorie III.

Z_171_III_05: quotering rubriek 171 in categorie III: leuning en vooral borstwering te open, leuning onderste deel trap ontbreekt, bevestiging leuning twijfelachtig.

Opmerking: deze foto toont opnieuw het belang aan van het bekijken van het geheel; de metalen leuning en borstwering lijken stevig, maar zitten slechts met enkele schroefjes in een natuurstenen opstand; bovendien is de ruimte tussen de onderverdeling (bijna 40 cm!) te groot, zeker op de overloop; daar waar de traptreden draaien, eindigt de leuning waardoor ook de onderste helft van de trap totaal geen leuning meer heeft; het geheel van gebreken levert een gevaarlijke situatie op en betekent een quotering in categorie III.

Z_171_III_06: quotering rubriek 171 in categorie III: ontbrekende treden, beschadigde en oneffen treden, trap te steil, leuning te open


Opmerking: op deze twee foto’s zijn weer een aantal gebreken aan eenzelfde woningtrap te zien; twee treden ontbreken, andere liggen zeer oneffen en zullen ook begeven; de trap is steil en niet erg breed en de leuning bestaat enkel uit een handgreep zonder enige tussenverdeling aan de open zijde van de trap; opnieuw maakt dit geheel van gebreken dat de trap zeer onveilig is, wat een quotering in categorie III logisch maakt.

Z_171_III_07: quotering rubriek 171 in categorie III: handgreep te ver, ontbrekende leuning, borstwering te open


Opmerking: de handgreep op de muur staat te ver van de trap, wat het gevaar om tussen trap en muur te vallen vergroot (bij een vrijstaande trap kan het voor de veiligheid nodig zijn dat er twee leuningen zijn); op de overloop biedt de eenvoudige reling zonder onderverdeling onvoldoende beveiliging; dit alles betekent een onveilige situatie in zijn geheel en geeft logischerwijze een quotering in categorie III.

Z_171_III_08: quotering rubriek 171 in categorie III: Ontbrekende trapleuning en borstwering

Opmerking: een touw als handgreep wordt niet aanvaard, omdat er teveel beweging mogelijk is; bij een brede vrijstaande trap zoals hier is een vaste leuning met onderverdeling aan beide zijden van de trap aangewezen; ook bovenaan ontbreekt een kort stukje borstwering; deze situatie is zeer onveilig zodat in categorie III wordt gequoteerd.

Z_171_III_09: quotering rubriek 171 in categorie III: leuning ontbreekt, evenals borstwering


Opmerking: deze twee foto’s tonen een situatie waarbij een opklapbare zoldertrap werd vervangen door een vaste trap, maar waarbij de veiligheid vergeten werd: de lichte houten trap is smal en steil en heeft geen leuning of handgreep; vooral bovenaan de trap is de situatie zeer onveilig, omdat het trapgat totaal niet afgeschermd is en elke houvast ontbreekt; door dit alles ontstaat een groot risico op valgevaar wat leidt tot een quotering in categorie III.

Z_171_III_10: quotering rubriek 171 in categorie III: keldertrap aangetast.


Opmerking 1: de aantasting van deze houten trap door de kelderzwam ondermijnt de stabiliteit van de trap, wat een quotering in categorie III vereist; het ontbreken van een trapleuning wordt eveneens vermeld.

Opmerking 2: de aanwezigheid van zwammen vereist een snelle en doortastende aanpak om uitbreiding en verdere schade te voorkomen; het wegnemen van de vochtbelasting is altijd een goede eerste stap, omdat vocht de eerste oorzaak is; het vakkundig verwijderen van de zwam en curatieve/preventieve behandeling van de aangetaste zones is ook nodig.

Bijkomende opmerking – geen quotering

De woningcontroleur gebruikt het vak voor opmerkingen in het technisch verslag voor het melden van een opvallende situatie op of bij een trap in een woning; die storend of hinderlijk kan zijn, maar die geen enkele invloed heeft de op veiligheid of gezondheid

Hieronder volgen enkele voorbeelden van bijkomende opmerkingen.

Z_171_O_01: rubriek 171, geen quotering maar bijkomende opmerking: Steile trap met extra voorzorgen

Opmerking: een te steile trap is steeds een situatie waar een zeker risico aan verbonden is; op deze foto is te zien dat extra maatregelen werden genomen om de veiligheid gevoelig te verbeteren: er werden antislipstroken aangebracht op elke trede en er werd bovendien een tweede handgreep aangebracht.

Extra voorbeelden

Onderstaande voorbeelden bieden extra verduidelijking van bepaalde situaties en tonen het onderscheid tussen mezzanine, hoogslaper en slaapmeubel.

Z_171_E_01: ondermaatse trapleuning en borstwering

Opmerking: deze mezzanine werd ingebouwd in het hogere deel van een ingerichte zolderruimte; merk op dat in dit voorbeeld zowel de borstwering en de leuning niet voldoen (omdat ze te weinig onderverdeeld en te weinig gesteund zijn), wat een quotering in categorie II betekent.

Z_171_E_02: vaste hoogslaper met ondermaatse valbeveiliging bovenaan de trap en trap zonder leuning

Opmerking 1: dit is een hoogslaper, geïnstalleerd boven een badkamer in een studio: er is enkel ruimte voor één matras; hier is duidelijk dat de in- en uitstap bovenaan niet veilig is en dat er valgevaar is, nog verhoogd door de positie van de trap en het ontbreken van een leuning; daarom wordt dit gebrek gequoteerd in categorie II.

Opmerking 2: voor de toegang naar hoogslapers in studentenkamers wordt verwezen naar de vereisten die specifiek hiervoor onder rubriek 171 van het Technisch Verslag voor niet-zelfstandige woningen beschreven zijn.

Z_171_E_03: niet aan de wand verankerde hoogslaper (meubel) met ladder

Opmerking: deze ‘hoogslaper’ is een meubel dat tegen de muur staat maar er structureel niet mee verbonden is; de ladder heeft geen leuning maar omdat het een meubel is, worden geen vaststellingen gedaan en wordt dit niet gequoteerd (er wordt ook geen bijkomende opmerking gemaakt).

Regelgeving

Artikel 54 van het MB.

Bijlage 49 van het MB.

Veelgestelde vragen