141: vochtige keldermuren, -vloer / onder water / huis- of kelderzwam aanwezig

Toepassing van de rubriek

In rubriek 141 beoordeelt de woningcontroleur vochtschade aan keldermuren of -vloeren en gaat na of de kelder onder water staat en of er huis- of kelderzwam aanwezig is.

Te beoordelen elementen en werkwijze van de woningcontroleur

De woningcontroleur beoordeelt de zichtbare vochtschade aan de keldermuren of de keldervloer.

De beoordeling gebeurt op basis van de ernst van het schadebeeld en het eventuele gezondheidsrisico dat hierdoor ontstaat voor de bewoners.

Zie ook hierboven onder te beoordelen elementen in hoofdrubriek 14.

Als de kelder onder water staat en de veiligheidsinstallaties van gas of elektriciteit daardoor niet bereikbaar zijn, zal bijkomend gequoteerd worden in rubriek 51 omwille van het risico op elektrocutie of rubriek 61 omwille van het risico op brand of ontploffing. Als de hoofdkraan van het water niet toegankelijk is omdat de kelder onder water staat wordt rubriek 71 aangevinkt.

Quotering van concrete toepassingsgevallen

Een gebrek in deze rubriek kan onder categorie I of categorie II gequoteerd worden, volgens onderstaand onderscheid.

Een niet limitatieve lijst van concrete toepassingsgevallen is opgenomen in bijlage 37 van het MB.

Quotering categorie I

Het gebrek behoort tot categorie I als hinder mogelijk is maar geen risico bestaat op het vlak van veiligheid en gezondheid. De woningcontroleur houdt er rekening mee dat een kelder geen woonruimte is en dat de eisen die aan deze ondergrondse ruimten gesteld worden niet dezelfde zijn als die aan een woonruimte gesteld worden. Er dient effectief en duidelijk vochtschade vastgesteld te worden, die het gebruik als kelder ernstig hinderen.

Tot categorie I behoren in ieder geval de volgende gebreken:

  1. grote delen van de keldermuren vertonen vochtschade of doorslaand vocht;

  2. op de keldervloer staan waterplassen;

  3. beperkte schimmelvorming.

 

Z_141_I_01: quotering rubriek 141 in categorie I: vochtige muren en plasvorming

 

Opmerking: de zoutuitslag op de muren wijst op een regelmatig vochtig worden en drogen van de kelderwanden; ook de plasvorming op de keldervloer betekent dat de vloer nu en dan nat wordt; aangezien het om een kelder gaat en niet om een woonruimte, wordt gequoteerd in categorie I.

Z_141_I_02: quotering rubriek 141 in categorie I: vochtige keldermuren

 

Opmerking: de muren in deze kelder zijn vochtig en vertonen zoutuitslag maar er is geen water zichtbaar; de vloer is ook droog; er wordt gequoteerd in categorie I.

Quotering categorie II

Het gebrek behoort tot categorie II als een duidelijk risico bestaat dat de schade hoger in de woning uitbreidt of als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. de vastgestelde schade heeft een grote impact op veiligheid en gezondheid;

  2. de vochtschade maakt het normale gebruik van de kelder nagenoeg onmogelijk.

De woningcontroleur houdt er rekening mee dat een kelder geen woonruimte is en dat de eisen die aan deze ondergrondse ruimten gesteld worden niet dezelfde zijn als die aan een woonruimte gesteld worden.

Tot categorie II behoren in ieder geval de volgende gebreken:

  1. er vloeit water doorheen de keldermuren;

  2. de keldervloer staat geheel onder water ongeacht de hoogte van de waterstand;

  3. kelderzwam of huiszwam wordt aangetroffen.

Z_141_II_01: quotering rubriek 141 in categorie II: kelder onder water

Opmerking 1: de keldervloer staat volledig onder water en ook de onderste delen van de muren vertonen tekenen van vocht; de kelder is in het geheel niet bruikbaar zodra de vloer volledig bedekt is met water (de hoogte van het waterpeil doet er niet toe); quotatie onder categorie II is nodig.

Opmerking 2: de aanwezigheid van meters (in dit geval zowel elektriciteit, gas als water) in een onder water staande kelder geeft altijd aanleiding tot bijkomende quotatie(s); in dit geval is de watermeter niet bereikbaar (rubriek 71 – cat. I), net zoals de gasmeter (rubriek 61 – cat. II) en is er risico op elektrocutie (rubriek 51 – cat. III).

Z_141_II_02: quotering rubriek 141 in categorie II: kelder onder water

Opmerking 1: de keldervloer staat volledig onder water en ook de onderste delen van de muren vertonen tekenen van vocht; de kelder is niet meer bruikbaar en de dompelpomp is geen structurele oplossing; er wordt gequoteerd onder categorie II.

Opmerking 2: de aanwezigheid van meters (in dit geval zowel elektriciteit, gas als water) in een onder water staande kelder geeft altijd aanleiding tot bijkomende quotatie(s); in dit geval is de watermeter niet bereikbaar (rubriek 71 – cat. I), net zoals de gasmeter (rubriek 61 – cat. II) en is er risico op elektrocutie (rubriek 51 – cat. III).

Z_141_II_03: quotering rubriek 141 in categorie II: huiszwam aan kelderplafond

Opmerking 1: deze vijf foto’s van eenzelfde kelderplafond tonen een duidelijk beeld van de huiszwam (bruin vruchtlichaam met witte rand, traanvorming (vandaar de Latijnse naam Serpula Lacrymans); quotatie onder categorie II is nodig.

Opmerking 2: de laatste foto toont het begin van een nieuwe zone van aantasting: strengen, donsachtig witte vlokken van nieuw schimmelweefsel, traanvorming en begin van ontwikkeling van vruchtlichaam (bruin), waarop zich opnieuw sporen zullen vormen, waarna weer verdere verspreiding volgt.

Opmerking 3: deze graad van aantasting, waarbij een sterke groei waarneembaar, kan ook opgenomen worden onder rubriek 83; de huiszwam kan immers doorheen muren kruipen en ook vocht vanuit andere ruimten opnemen via de strengen (zichtbaar op de tweede foto); op die manier wordt de ganse woning (en eventueel die van de buren) bedreigd, terwijl zwamgroei, zeker met spoorvorming zoals hier, sowieso ook een gezondheidsrisico inhoudt.

Bijkomende opmerking – geen quotering

Een bijkomende opmerking is geen gebrek maar een vaststelling van een opvallende situatie met betrekking tot vocht in de kelder; die situatie kan storend of hinderlijk zijn, maar heeft geen enkele invloed op veiligheid of gezondheid en wordt ook steeds gezien in het licht van het gegeven dan een kelder geen woonruimte is. Lichte gevallen van vochtschade in kelders, met beperkte of lokale invloed, kunnen dus eventueel als bijkomende opmerking worden genoteerd.

Z_141_O_01: rubriek 141, geen quotering maar bijkomende opmerking: lichte vochtschade op kelderwanden en -vloer

Opmerking: de aanwezigheid van vocht en zouten in deze kelder is niet van die aard dat de kelder niet meer kan gebruikt worden; in dit geval volstaat een bijkomende opmerking

Z_141_O_02: rubriek 141, geen quotering maar bijkomende opmerking: kelder niet betreedbaar

Opmerking 1: deze kelder is door de aanwezigheid van voorwerpen voor en op de trap niet op een veilige manier te controleren; het is altijd goed om te trachten vast te stellen of er vocht in de kelder aanwezig is, maar in dit geval is dit niet mogelijk; daarom wordt de bijkomende opmerking gemaakt dat de kelder niet betreden kan worden.

Opmerking 2: de algemene toestand van de muren die wel zichtbaar zijn en de aanwezigheid van een houten trap boven de kelder worden eveneens vermeld, om duidelijk te maken dat een nazicht wenselijk is.

Opmerking 3: wanneer de watermeter in de kelder zou staan, dan wordt dit gequoteerd onder rubriek 71.

Z_141_O_03: rubriek 141, geen quotering maar bijkomende opmerking: zoutvorming op keldervloer

 

Opmerking: de muren in deze kelder zijn droog; de zoutuitslag op de vloer wijst op vochtigheid in de vloer maar de zouten hinderen het gebruik van de ruimte als kelder niet; een bijkomende opmerking volstaat.

Regelgeving

Artikel 45 van het MB.

Bijlage 37 van het MB.

Veelgestelde vragen